You are here: หน้าแรก

แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อีเมล พิมพ์ PDF

Untitled 1

ศธภ.6 จัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตามแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1171 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

ประชมเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 4/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม190261

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรม "ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ วิชาการ" ครั้งที่ 8

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ วิชาการ" ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง พร้อมเพรียง เก่งงาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะสู่สากล" ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

รปรอนพบลยเกยรตฯ

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รปตลาดนดวชาการ รร.ขอนหาด

หน้า 1 จาก 21

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th