You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้)ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และนายนิสิต ชายภักตร์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปแลกเปลยนแผนบรณาการ

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี)

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รปตดตามพนพนวทยา

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รปตดตามสวนกหลาบ

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 12/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชมบคลากร180661

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รปตดตามพรหมคร

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รปตดตามกาญจนาภเษก

หน้า 1 จาก 26

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com