You are here: การตรวจราชการ ปีงบฯ 58

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF


 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตตรวจราชการที่ 6

แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตตรวจราชการที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตตรวจราชการที่ 6 

แบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 Project and Progress Review icon new 2

หน้า 1 จาก 2

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th