You are here: กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ปลดนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 6 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาค 6 (แผนขอเงิน) และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 6 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาค 6 (แผนขอเงิน) โดยให้แผนบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ มีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ

DSC 0307 2 200x133 DSC 0311 2 200x133 DSC 0028 2

DSC 0350 2 200x133 DSC 0344 2 200x133 DSC 0272 2 200x133
 DSC 0319 2 200x133  DSC 0321 2 200x133 DSC 0326 2 200x133 
 DSC 0327 2 200x133  DSC 0273 2 200x133 DSC 0278 2 200x133
 DSC 0280 2 200x133  DSC 0283 2 200x133 DSC 0284 2 200x133 
DSC 0287 2 200x133 DSC 0288 2 200x133 DSC 0290 2 200x133

DSC 0294 2 200x133 DSC 0295 2 200x133 DSC 0297 2 200x133
DSC 0023 2 200x133 DSC 0048 2 200x133 DSC 0049 2 200x133
DSC 0050 2 200x133 DSC 0187 2 200x133 DSC 0189 2 200x133
DSC 0196 2 200x133 DSC 0198 2 200x133 DSC 0233 2 200x133

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com