You are here: ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ปี กศ. 2555

ข้อมูลปีการศึกษา 2555

EFA ปีการศึกษา 2555

เป้าหมายที่1 การศึกษาและการดูแลแด็กปฐมวัย

1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการศึกษาก่อนประถมฯ หรือการดูแลเด็กปฐมวัย

เป้าหมายที่ 2 การเข้าถึงการประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

2. อัตราการออกกลางคันระดับประถมศึกษา

3. อัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. อัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา

5. อัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา

เป้าหมายที่ 3 ทักษะในการดำเนินชีวิตและการศึกษาตลอดชีวิต

6. อัตราการเรียนต่อประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.6 ขึ้น ม.1)

7. อัตราการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนต้นกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 ขึ้น ม.4)

8. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา

9. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา

เป้าหมายที่ 4 การรู้หนังสือ

10. อัตราการรู้หนังสือในเยาวชน(อายุ 15-24 ปี)

เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของเพศชายหญิง

11. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับก่อนประถมศึกษา (Gross Enrolment Ratio)

12. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับประถมศึกษา (Gross Enrolment Ratio)

13. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Gross Enrolment Ratio)

14. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(Gross Enrolment Ratio)

เป้าหมายที่ 6 คุณภาพทางการศึกษา

15. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา  (*สถานศึกษาเปิดสอนประถมและขยายโอกาส)

16. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา(*สถานศึกษาเปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษา)

17. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา(ปวช.และปวส.)

18. อัตราส่วนของนักเรียนต่อชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา

19. อัตราส่วนของนักเรียนต่อชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

20. อัตราส่วนของนักเรียนต่อชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา

22. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

23. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ทำเนียบสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

อีเมล พิมพ์ PDF


ทำเนียบสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDFรายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาฯ

สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th