You are here: ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ปี กศ. 2557

ข้อมูลปีการศึกษา 2557

EFA ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 เป้าหมายที่1 การศึกษาและการดูแลแด็กปฐมวัย

 
เป้าหมายที่ 2 การเข้าถึงการประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
 
 
 
 
5. อัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา)
 
เป้าหมายที่ 3 ทักษะในการดำเนินชีวิตและการศึกษาตลอดชีวิต
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ 4 การรู้หนังสือ
 
10. อัตราการรู้หนังสือในเยาวชน(อายุ 15-24 ปี)
 
เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของเพศชายหญิง
 
11. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับก่อนประถมศึกษา (Gross Enrolment Ratio)
 
12. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับประถมศึกษา (Gross Enrolment Ratio)
 
13. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Gross Enrolment Ratio)
 
14. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(Gross Enrolment Ratio)
 
เป้าหมายที่ 6 คุณภาพทางการศึกษา
 
15. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา  (*สถานศึกษาเปิดสอนประถมและขยายโอกาส)
 
16. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา(*สถานศึกษาเปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษา)
 
17. อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา(ปวช.และปวส.)
 
 
 
 
21. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
 
22. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
23. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th