You are here: บทความ/งานวิจัย

งานวิจัย/เอกสารวิชาการ

รายงานผล โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฏรปการศกษา

รายงานผล โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการภาค 6

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

AnnualBorderCover60
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

BorderPlan60 64Cover
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564)  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

หน้า 1 จาก 10

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th