You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

  ธวชชย

นายธวัชชัย เยาว์นุ่น
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)

รตนา

นางสาวรัตนา เงินแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  กฤตเดช 
นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

พกน

นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)


 

 ดวษา

นางสาวดวิษา สังคหะ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

บญฤทธ

นายบุญฤทธิ์ ยอดสุรางค์
(พนักงานขับรถยนต์ ส 3)

 

 

 

วระพงศ

นายวีระพงศ์ พาหละ
(ลูกจ้างชั่วคราว)

เรณ

นางสมร อินนุพัฒน์
(ลูกจ้างชั่วคราว)

สมศกด

นายสมศักดิ์ บุญส่งนาค
(ลูกจ้างชั่วคราว)

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th