You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ณฏฐวภรณ

นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี
(นักวิช่าการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

ศภมตร

นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

ภคชดา

นางภัคชุดา เสรีรัตน์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

รปพรรษมนต

นางสาวพรรษมนต์ สุวรรณอินทร์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

Piyamat

นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

วารพนท

นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
 

 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th