You are here: หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

page2วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม และ ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุม โดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. นอกจากนี้ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0348>>> วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชุมพร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0025วันที่ 6 มีนาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมนกน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานและหน่วยงานในพื้นที่ การทำงานให้มีความโปร่งใส และ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์เพื่อให้การประสานงานและการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ผตร.ศธ. เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

Su05เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมพร โดยมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่
1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3. การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551และ งบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
4. โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

อีเมล พิมพ์ PDF

1เมื่อวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2560 ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีนายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรยุวกาชาดได้ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 59 ค น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดงานตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้ วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0498 300x181วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการประเพณี วิถีชีวิตอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และของดีประจำจังหวัดของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานีธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) รวมถึงการประกวดมารยาทไทยและการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 3 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th