You are here: หน้าแรก

ประชุมและรับฟังคำชี้แจงนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 วันที่ 27 มกราคม 2558 นายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อการรับฟังคำชี้แจง มอบนโยบาย และประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเยี่ยมชมสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

ศธภ.11 จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
  

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2558 โดยท่านนภดล ชูพูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 altการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวการชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557 ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา ชมเชย (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11) เป็นประธานในการประชุม โดยมีครูจากสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัดพัทลุง      จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 พฤษจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11


  
                 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยได้รับเกียรติจากท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การตรวจติดตามประเมินผลในทิศทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนดกับความเป็นจริง" และได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร เพียรสาระ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558 " ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 นายไชยทวี  อติแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสองทะเล สมิหลาแคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 21 จาก 22

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com