You are here: หน้าแรก

ผตร.ศธ. เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

Su05เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมพร โดยมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่
1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3. การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551และ งบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
4. โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

อีเมล พิมพ์ PDF

1เมื่อวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2560 ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีนายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรยุวกาชาดได้ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 59 ค น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดงานตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้ วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0498 300x181วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการประเพณี วิถีชีวิตอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และของดีประจำจังหวัดของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานีธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) รวมถึงการประกวดมารยาทไทยและการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

1>>> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธาน กศจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการ ภาค 6 เป็นรองประธาน กศจ.ชุมพร และ นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมกับได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
>>>โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายกกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษานำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0075 300x207นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการ สช. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ได้เรียนรู้วิถีชีวิต จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิตและปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมประกวดแข่งขันประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม มารยาทและการแต่งกาย ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจาก 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดงาน จำนวน 150 คน โดยโครงการนี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่่ายอบรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น ซึ่งจากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 18

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th