You are here: หน้าแรก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

อีเมล พิมพ์ PDF

20170119 130433วันที่ 19 มกราคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, และ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งจัดขบวนคาราวานนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและนักศึกษา กศน. ทั่วประเทศ ตั้งทีมให้ความช่วยเหลือ ซ่อมอุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 19 มกราคม 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (Fix It Center) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,300 ชุด ให้แก่ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

S 41435173วันที่ 18 มกราคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจข้อมูลความเสียหายสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคันธง โรงเรียนอนุบาลลูกรัก โรงเรียนชูศิลป์วิทยา โรงเรียนจรัสพิชากร โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา  และโรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา ซึ่งขณะนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ผตร.ศธ.และ ศธภ.6 ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และ นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) และ แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

1 1. วิดีโอต้นแบบการสอนหนังตะลุงและมโนราห์ 
1 2. วิดีโอการสอนนุ่งผ้าถุง โดย ชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าไทย
13. วิดีโอการสอนเล่นหนังตะลุง 
14. วิดีโอการแสดงของผู้เข้ารับการอบรมฯ
                               4.1 มโนราห์
                               4.2 หนังตะลุง
15. วิดีโอการสอนมารยาทไทย
16. เอกสารประกอบการอบรมค่ายอนุรักษ์ ฯ


สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

page14สืบเนื่องจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในเยาวชนและประชาชน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ศธภ.6) จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนและเยาวชนในท้องถิ่นได้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้เรียนและเยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2) จัดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้ วิถีชีวิตและปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และ 3) ประกวด/แข่งขัน กิจกรรมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการแต่งกาย 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 6 จาก 18

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th