You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.ในสังกัด

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประเมน ศธจ.27 29.11.60 

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพิธีเปิดประชุมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน                              และ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ประชมภเกต 23112560

สรุปข้อมูลผู้สมัครครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560

สรุปจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วย ศธภ.6 ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย. 2560

ประชุมจัดทำงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ทำขาว

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมจัดทำงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิต และบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคเป็น 6 ภาค อันมีการศึกษา  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งขับเคลื่อน กำกับ และติดตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการในการนี้จึงเชิญ ศึกษาธิการภาค 7 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระดับภาคใต้ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมขอสนับสนุนงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์

ศธภ.6 ประชุมมอบนโยบายประจำสัปดาห์และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6ประชม6 พ.ย.60

ศธภ. 6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานประชมแผน

หน้า 7 จาก 24

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com