You are here: หน้าแรก

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

5เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดกิจกรรมสัมมนา สรุปการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0182 resize   วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 นายเสถียร รุกขพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เป็นประธานในกิจกรรมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงาน และศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่พละ      เมืองอาเซียน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยการร่วมมือกับสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน มีผู้เข้าร่วม      โครงการประกอบด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โรงเรียนปัญญา  ทิพย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 120 คน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมของงานประกอบด้วย กิจกรรมของงานประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการโครงการอาเซียน การนำคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา Sitter School ณ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เรียนรู้ภาษาพม่า โดยครูเจ้าของภาษา และการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 3326 200x133นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 กล่าวรายงาน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานการทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 3448 200x133นายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน     เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน ซึ่งจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และพลเมืองในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

S 6529051 200x133วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ สนามบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยที่ดีของบุคลากร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และ สร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิเช่น นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เสมายามเช้า ครั้งที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0834 200x13313 กรกฎาคม 2559 ศธภ.6 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"เสมายามเช้า" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการของศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เพื่อ หารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลตลอดจนการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไปอ่านเพิ่มเติม...

หน้า 8 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th