You are here: หน้าแรก

ศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

S 41435173วันที่ 18 มกราคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจข้อมูลความเสียหายสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคันธง โรงเรียนอนุบาลลูกรัก โรงเรียนชูศิลป์วิทยา โรงเรียนจรัสพิชากร โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา  และโรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา ซึ่งขณะนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ผตร.ศธ.และ ศธภ.6 ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และ นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) และ แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

1 1. วิดีโอต้นแบบการสอนหนังตะลุงและมโนราห์ 
1 2. วิดีโอการสอนนุ่งผ้าถุง โดย ชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าไทย
13. วิดีโอการสอนเล่นหนังตะลุง 
14. วิดีโอการแสดงของผู้เข้ารับการอบรมฯ
                               4.1 มโนราห์
                               4.2 หนังตะลุง
15. วิดีโอการสอนมารยาทไทย
16. เอกสารประกอบการอบรมค่ายอนุรักษ์ ฯ


สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

page14สืบเนื่องจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในเยาวชนและประชาชน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ศธภ.6) จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนและเยาวชนในท้องถิ่นได้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้เรียนและเยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมเข้าค่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2) จัดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้ วิถีชีวิตและปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และ 3) ประกวด/แข่งขัน กิจกรรมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการแต่งกาย 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม และนายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุมฯ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศธภ.6 จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ  2) กิจจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6


อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 9 จาก 21

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th