You are here: หน้าแรก

โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1 200x200วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศธภ.6 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. สช.กศน. อศจ. อปท.  ตชด. และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  จำนวน 35 คน  เข้าร่วมประชุม ซึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และ อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในท้องถิ่นให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม และ 3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0305 200x133เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 นำข้าราชการ และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงนามถวายความอาลัย ยืนสงบนิ่ง และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายเจียร  ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุมฯ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เดนส์ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายชุมพล ศรีสังค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุมฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

73326วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการการประชุมฯ และมี ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ กศจ. เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 ได้เป็นผู้แทนแสดงความยินดีแด่ นายณรงค์ พลละเอียด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

116096 250x132วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมและเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 10 จาก 21

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th