You are here: หน้าแรก

งานยุวกาชาดศรีวิชัย 59

อีเมล พิมพ์ PDF
altวันที่ 22-25 มีนาคม 2559 ศธภ.6 จัดงานชุมนุมยุวกาชาดศรีวิชัย 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสาธิต  ธรรมประดิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมมากมาย  อาทิเช่น นายกเหล่ากาชาดจัวหวัดสงขลา  ผู้อำนวยการ  กศน.ภาคใต้  ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สพม.11 สพม.12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งงานชุมนุมดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนมากมาย ได้แก่  ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทัศนศึกษา และ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมภาคกลางคืน ได้แก่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
 
 ยุวกาชาดศรีวิชัย 59 NEWS
alt alt

ฉบับที่ 1 

(22-23 มีค 59)

ฉบับที่ 2 

(24-25 มี.ค. 59)

 
อ่านเพิ่มเติม...

เสมายามเช้า ครั้งที่ 5

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

17 มีนาคม 2559  นายพัฒนา ชมเชย ผอ.ศธภ.11 และ คณะ เข้าร่วมกิจกรรม"เสมายามเช้า" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการของศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เพื่อ หารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลตลอดจนการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ปี 58

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 นายพัฒนา ชมเชย  และคณะข้าราชการเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  โดยมีคณะกรรมการประเมินผลจาก กพร.สป. 
 

 
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกเรียงความและโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

นายเสถียร รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเรียงความและโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และระดับ ปวช.1,2 สังกัด สพฐ. สช. และ สอศ. ประเภททีม ๆ ละ 5 คน สถานศึกษาละ 1 ทีม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ทีม เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้สร้างความทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมกับช่วงวัยสู่ การเป็นพลเมืองอาเซียนประมาณเดือนมีนาคม 2559 ผลการพิจารณาคัดเลือกเรียงความฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมงานยุวกาชาด

อีเมล พิมพ์ PDF

altประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสวนตูล สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมี นายพัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน


 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ต้อนรับและรับนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

12 มค. 59 นายพัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และ คณะ ได้ต้อนรับ ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติมาพบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ชาวสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 10 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th