You are here: หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

73326วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการการประชุมฯ และมี ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ กศจ. เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 ได้เป็นผู้แทนแสดงความยินดีแด่ นายณรงค์ พลละเอียด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

116096 250x132วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมและเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0717 250x167สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ 2559  ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559  ณ หนานมดแดงรีสอร์ท  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ของประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ  และ เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา  

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0411 250x129นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0589 300x110นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 รองประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนส่วนราชการ กรรมการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคประชาชน และ กรรมการอื่นๆเข้าร่วมประชุม โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กเก่งสุราษฎร์พิทยา ชนะเลิศการประกวด Stockholm Junior Water Prize ประเทศสวีเดน

อีเมล พิมพ์ PDF

SJWP Winners 20161สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2559 ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี” (Natural Innovative Water Retention Mimicry Bromeliad (Aechmea culeatosepala) ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวธิดารัตน์ เพียร และนางสาวกาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทย และได้รับพระกรุณาธิคุณจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน ประทานรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 16 จาก 26

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com