Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
77777777วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง โดยมีนายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ
 
newnew1วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพรศักดิ์ จินา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ
 
335577วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ปัญจะ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพ อ. เมือง จ.ระนอง จำนวนผู้สมัครสอบ 23 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 23 คน จำนวนผู้มาสอบ 22 คน  ขาดสอบ 1 คน หน่วยสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยสอบให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยที่จัดเตรียมให้สวมเข้าห้องสอบเท่านั้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ  บริการเจลล้างมือ และให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้าและถุงเท้าก่อนเข้าห้องสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
1172563วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางกัลยา เพ็ชรหึง และนางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวนผู้สมัครสอบ 165 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 162 คน จำนวนผู้มาสอบ 156 คน ขาดสอบ 6 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด โดยมี นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13  ว่าที่ร้อยตรี     วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
9999วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด โดยมี นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 

5710210703วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง โดยมี นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th