Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
789.32วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมการนำเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเครือข่ายที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) และการนำเสนอการขยายผลแนวทางและสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
S__24584197วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ โรงแรม ไอดี เรสซิเด้น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
pageวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณป่าชายเลนคลองมุดง บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
 
3F2578A9-5241-400A-A160-4481C1FBEC8Fวันที่ 4 กันยายน 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ ร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
37655886-4A3D-4E5F-87B3-FECD423F9A8Bวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค ๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 
7D2FC66C-690D-4C66-AF4F-3808452227C3วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์  นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ  ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th