You are here: ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง 

1. โครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์ ด้าน ICT

4. สรุปผลการสำรวจความต้องการสภาพข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด

5. กรอบแนวคิดสภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มจังหวัด

6. ตัวชี้วัดและนิยามตัวชี้วัดทางการศึกษา

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน

8. แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

9. ฐานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

10. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

11. เอกสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา

 

 
 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com