You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ศธภ.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 17-20 สิงหาคม 2558 ศธภ.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราข และพัทลุง  เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานและการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน Eucation for All:EFA)ในระดับกลุ่มจังหวัดด้วย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 10:36 น. อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาธิการภาค 6 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 พบปะเยี่ยมเยียน และ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6    ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:44 น. อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ. 6 จัดประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ศึกษาธิการภาค

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0104วันที่ 19 ก.ค. 60  สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ โดยมี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าประชุมมากมาย อาทิเช่น รองศึกษาธิการภาค 6 ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และข้าราชการ ศธภ.6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:43 น. อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.ในสังกัด

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประเมน ศธจ.27 29.11.60 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:27 น.

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภ-าค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายละอียดของโครงการ/กิจกรรมของแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

page2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 11:13 น.

หน้า 1 จาก 42

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com