ศธภ.6 ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิมพ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ การนำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์
รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) นำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) และแนวคิดโครงการ (Project Idea)
รปขบเคลอนแผนบรณาการระดบภาคใต