กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 42
2 คู่มือการปฏิบัติงาน Administrator 33
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 30
4 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 70
5 A Declaration of intent to Administrate Regional Education Dffice No.6 With Honesty&Integrty Administrator 34
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 Administrator 60
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Administrator 29
8 สรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561-2562 Administrator 62
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2561-2562 Administrator 417
10 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 75
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน Administrator 657
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 287
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Administrator 66
14 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 68
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 75
16 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Administrator 74
17 ลงนามรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 266
18 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 203
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 69