ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 เพื่อสรุป วิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ 4 และ 5) และจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 รวมถึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในปีงบประมาณถัดไป ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 

reo7_04092562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษ ที่ 21" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน310 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนุบสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล และมีการนำเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง ตามโครงการ TFE (Teams For Education) และนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) ที่มีการขยายผล ต่อยอดผลงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

 
วันที่ 2กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ท่านสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ
 
reo6_10082562วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ออกติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีตำแหน่งว่าง 86 ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบ จำนวน 496 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 482 คน จำนวนผู้มาสอบทั้งสิ้น 471 คน ขาดสอบ 11 คน บรรยากาศการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความปกติ
 

reo6_7082562วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนการติดตามและประเมินผล สถานศึกษานำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของจังหวัด ระดับภาค ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานประกอบด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล ข้าราชการบำนาญ นางสาวดวงกมล เอส ข้าราชการบำนาญ และดร.อดุล นาคะโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

reo6_26272562วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมถึงเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนาภายนอกสำนักงาน (กิจกรรม 5 ส) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...