กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 25
2 คู่มือการปฏิบัติงาน Administrator 23
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 21
4 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 55
5 A Declaration of intent to Administrate Regional Education Dffice No.6 With Honesty&Integrty Administrator 15
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 Administrator 45
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Administrator 17
8 สรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561-2562 Administrator 46
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2561-2562 Administrator 281
10 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 64
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน Administrator 503
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 158
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Administrator 59
14 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 48
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 57
16 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Administrator 64
17 ลงนามรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 255
18 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 192
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 49