Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_25022564วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์ 2564) บริเวณป่าชายเลนบ้านป่าหลาย หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธาน นายณรงค์ วุ่นชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผอ.ศอ.จอส.พระทาน จังหวัดภูเก็ต และนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต/ผอ. ศอ.จอส.พระทาน เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
reo6_23022564_2วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะ นายฉลอง  ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_23022564_1วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา (กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. ศกศ. และ ศธจ.) และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ Best Practice/นวัตกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_22022564_2วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะ นางจิตราภรณ์  ขาวเฉาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_22022564_1วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา (กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. ศกศ. และ ศธจ.) และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ Best Practice/นวัตกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_19022564_2วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สังกัด สพม.14 โดยมีนายทรงศักด์  โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะ นายสนิท  รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th