Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
IMG_0029_resizeเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (สกสค.) โดยมี นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผอ.สกสค. เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
image_6วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯฯที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้ส่งผู้แทน คือ นายเจน แผลงเดชา และนายปัญญา วันแรก เข้าร่วมในการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ภาพ

 
DSC03635_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ค่ายพลังแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต" รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีปิด

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 
pageเมื่อวันที่ 18-22  มิถุนายน  2555   น.ส.อมรรัตน์  สอนคง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ  พร้อมด้วยข้าราชการผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”   ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ    โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  

อำภา เต็มจิตต์   รายงาน / ภาพ

 
image_5วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้มอบหมายผู้แทนคือ นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายฯ และนายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานชุมชนลูกเสือ 4 ภาค (ภาคใต้) ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ปัญญา วันแรก  ภาพ/รายงาน

 
IMG_0127_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13- 14 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน (สามัญศึกษา + อาชีวศึกษา) ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เข้ารับการอบรม  จำนวน  231  คน

กัลยา รายงาน/ศุภกิต ภาพ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com