Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
SAM_0871_resizeวันที่ 9 มิถุนายน 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 เพื่อพิจารณาให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น  พาหอม ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นฤมล / ปัญญา : รายงาน

 
image_resizeวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้ส่งผู้แทนคือ นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาฯ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา" ณ โรงแรมอลิซาเบธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปัญญา วันแรก : ภาพ/รายงาน


 

SAM_0688_resizeเมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการตามแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 และโรงแรมวิลล่า บาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร : ภาพ/รายงาน

 
ภาพกิจกรรมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โดยมี นายเจน แผลงเดชา นายปัญญา วันแรก และนางสาวนฤมล นำจันทร์ ดำเนินการติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

ปัญญา วันแรก : ภาพ/รายงาน

 
ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีนายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เลขานุการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต และสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครูและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านกระบวนการลูกเสือ สามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านกะทู้ และสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ปัญญา-นฤมล : ภาพ/รายงาน

 
SAM_0650_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ให้การต้อนรับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการฝึกอบรมประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครเป็นตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตลอดจนปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ภัทรานันทน์ ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com