Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
SAM_0613_resizeเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม  2555  เวลา 08.30  น.  นายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต    

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับสำนัก ประกอบด้วย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน และนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ซึ่งคณะผู้ประเมินได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาในปี 2555 ต่อไป

วิทูร,ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ / ภัทรานันทน์ รายงาน

 
ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ไปศึกษาดูงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6,5,8 และ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2555 โดยได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง จากผู้เกี่ยวข้องทุกสำนักฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

 
SAM_0988_resizeเมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.  นายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหล่าข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชน  เข้ารดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ในการนี้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน
 
catsเมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2555 นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกัลยา  ทารักษ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล และนางสาวกานดา  ชูแก้ว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 1 และการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียด
 
SAM_0908_resizeจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. นายตรี อัครเดชา และนางนลินี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล  โดยจุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี หลังจากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  แสดงธรรมเทศนาให้ศีล  ทอดผ้าไตร  และกรวดน้ำอุทิศถวายยเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   และในเวลา  16.30  น. ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายดอกไม้จันทน์  ณ พานรับดอกไม้จันทน์ หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ภัทรานันทน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com