Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
วันที่  17   มีนาคม  2555  เวลา 13.30 น. นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ นายปราโมทย์ แก้วสุข และนายวิมล จำนงบุตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการรองรับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและติดตามประเมินผล นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
นายศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานนันทน์ รายงาน
SAM_0590_resizeวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ นายปราโมทย์ แก้วสุข และนายวิมล จำนงบุตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการรองรับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและติดตามประเมินผล นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานนันทน์ รายงาน
 
DSC09268_resizeเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ"  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2555 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 
SAM_0468_resizeนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 และในงานดังกล่าว นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศุภกิตติ์  ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์  รายงาน

 

 
pic1เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 10ได้มอบหมายให้นายโกเมศ  กลั่นสมจิต์และนางสาวกานดา  ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมฟูรามา จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กานดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน

 
IMG_16741_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงตามนโบยายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สบย.10 และประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนัก ฯ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.ภูเก็ต นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพป.ภูเก็ต และคณะข้าราชการ/ บุคลากร สังกัด สบย.10 สกสค.ภูเก็ต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 โดยมี นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
ผอ.สบย.10 กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 และตามกฎบัตรอาเซียนกำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน  การเตรียมบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำคัญมาก พวกเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง  ต้องรู้จักอาเซียน  และต้องฝึกพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย แต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ การฝึกภาษาต้องอาศัยเวลา และต่อเนื่อง  ฉะนั้นต้องฝึกพูดบ่อย ๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ  สบย.10 จึงได้จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ เป็นแหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อให้บุคลากรฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  และ สำนักงาน สกสค.ภูเก็ตก็ยินดีร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สบย.10 และประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนัก ฯ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.ภูเก็ต นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพป.ภูเก็ต และคณะข้าราชการ/ บุคลากร สังกัด สบย.10 สกสค.ภูเก็ต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 โดยมี นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com