Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
Thumb_IMG_5780_resizeในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สบย.๑๐ เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วิทูร ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนาตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555” ซึ่งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (เขตตรวจราชการที่ 7) มาร่วมรับฟังนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจตามพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จากท่านผู้อำนวยการ สบย.10 รวมทั้งได้ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญญา วันแรก รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา ภาพ

 
IMG_3458_resizeกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ดำเนินการการสนทนากลุ่ม (Focus  Group)   โครงการศึกษาแนวทางการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อให้ได้แนวทางและยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2555  ณ  ห้องประชุม สบย.10 
 
DSC_0070วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 11 11Th Academic & Trade Fair  “คุณภาพคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนายสุนทร  พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานและพาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 
08022012060_resize1นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ และนายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สบย.10 ร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ท่านนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ประมาณ 2500 คน
 
วันที่ 24 มกราคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
DSC05542_resize
การจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 5 คืน 6 วัน โดยใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการ และห้องประชุมของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการ  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สบย.10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านกระบวนการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
วันที่ 24 มกราคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com