Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
resize_1นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 พร้อมด้วย นายวิทูร  ทวีปรีดา  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และนางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการของพนักงานครู ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2554  ณ ห้องประชุมผ่องโกมล  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์  โรงเรียนเทศบาลสามกอง โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดิ์ และโรงเรียนเทศบาลเมือง  จำนวน 120 คน

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน


 
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 โดยเข้าร่วมพิธีฉลองพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน
2554 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก
1111นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 โดยเข้าร่วมพิธีฉลองพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก
 

ภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

วิทูร/ดวงเพ็ญ  ภาพ

 

SAM_1837_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่   10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาติอเนกอนันต์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มีคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ภัทรนันทน์ นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

DSC02383_resizeตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7(จังหวัดตรัง) ประกอบด้วย นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอความร่วมมือให้ สบย.10 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสานงานกับสถานศึกษาและจัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย โดย สป.ศธ.ได้จัดสรรเงินสำหรับการดำเนินการ จำนวน 50,000 บาท  ในการนี้ สบย.10 ได้จัดเตรียมถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และประสนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว

ภภริญ  ใจเขียว  ภาพ/รายงาน

 

ภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของ สบย.10 และศูนย์เสมารักษ์ ระหว่างวันที่ 22 – 25  กันยายน 2554 ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย จ.ภูเก็ต

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com