Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_23062565_444

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนองให้แก่อาสารักษาดินแดนของจังหวัดระนองจำนวน 60 คน โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล จิตอาสา 904 รหัส 4A-236 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย มากล่าวเปิดโครงการฯ
 

reo6_23062565_333

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) และกรอบทิศทางเป้าหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา เป้าหมายหลักที่ 4 (SDG4) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้ฯ ร่วมกับนายสุรชัย คุ้มสมบัติ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนกระทรวงศึกษาธิการ สนย.สป.ศธ. โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของศธจ.ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 180 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 

reo6_23062565_111_11

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนครั้ง 2/2565 เพื่อรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ 11ณ โรงแรมบริษาบีชรีสอร์ทเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
 

reo6_23062565_222

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน  วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธาน
 

reo6_21062565_222

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีต่อประเทศไทย และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ พระอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ
 

reo6_21062565_001

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Google Meet เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 85 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com