Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_01072563_2วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา /อุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานฯ ต่อไป  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศธภ.6

 
reo6_30062563วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ  ใจเขียว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Google Hangouts Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 
reo6_26062563_1วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่การดูแล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
reo6_26062563วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายวิระศักดิ์ ปูขาว เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ และนายพันเลิศ ข่ายม่าน เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าซื้อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
reo6_25062563วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยจะดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้
 
reo6_23062563วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th