Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
reo6_24012563วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสพป.พังงา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายผดุง ละเอียดศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-net สูง และต่ำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน และรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_23012563_01วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่มีผลคะแนน O-net สูง และต่ำ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต โดยมี ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน ปัญหาอุปสรรค และรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_22012563วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทำงานร่วมกัน และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย และมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 
reo6_16012563วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะข้าราชการ ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" และนายสันติภัทร โคจีกุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานกว่าจำนวน 2,500 คน
 
reo6_14012563วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) เพื่อประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การบูรณาการการสร้างนวัตกรรม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย ที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง (นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์) ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (นายสมรักษ์ ถวาย) ศึกษาธิการจังหวัดระนอง (นายเสถียร รุกขพันธ์)  ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (นายสันติภัทร โคจีจุล) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้แทนของกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1269
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4601
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1269
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว32535
mod_vvisit_counterเดือนนี้116074
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว136161
mod_vvisit_counterทั้งหมด2611906

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th