Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

reo6_20200220_afternoonวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายดำ หมาดสมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคาร นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
โดยมีนายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

reo6_20200220วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีนายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 
reo6_11022563วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภาคใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
Reo6_05022563วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้งานวิจัย ตามนโยบายเร่งด่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และ ภาค 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
reo6_31012563วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบ e-report บนเว็บไซต์ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ
 
reo6_28012563_02วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดสพม.13 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดร.สุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2480
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4606
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้22200
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว35961
mod_vvisit_counterเดือนนี้42909
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว148651
mod_vvisit_counterทั้งหมด2834564

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th