Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_17022564วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 -11.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเป็นพิธีกร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเป็นพิธีกร" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการ   ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ทุกคน และข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดละ 5 คน
 
reo6_17022564_01วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง สังกัด สพม.13 โดยมีนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง คณะจาก สพม.13 นางยุภา  พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_16022564_03วันอังคารที่ 16  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์  สังกัด สช.กระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายต้ากีม กุลดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_16022564_02วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สังกัด สพป.กระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายพรชัย  ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์  สพป.กระบี่ นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_16022564_01วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โดยมีนางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางพัชฎาภรณ์  กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศน์.สพม.13 นายกิตติ  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
page1111วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เพื่อให้การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายบุญพฤกษ์ มะศิริ และนางดวงกมล เอช พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 101 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th