Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธาน และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานชุมนุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการจัดงาน, ผู้บังคับบัญชาฯ และลูกเสือ-เนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวมทั้งลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม จำนวนกว่า 13,620 คน
 
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่  โดยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายประยุทธ ละม้ายแข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสตูล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันได้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ณ ศากลางจังหวัดภูเก็ต
 
ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านลำทับ สังกัด สพป.กระบี่ 2) โรงเรียนบ้านทรายขาว สังกัด สพป.กระบี่ 3) โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 และ 4) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) สังกัด อปท.จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมจริง อินทรักเดช ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.กระบี่ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้แทนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดกระบี่ นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด จังหวัดตรัง นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และมีนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

 

ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ ของจังหวัดในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกาาะิการภาค 6 (จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) ตามโครงการ TFE (Team For Education)  เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานในกิจกรรม ขั้นตอนต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ด้วยดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชุมพล  ศรีสังข์
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1161
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4699
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้30425
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว29790
mod_vvisit_counterเดือนนี้94969
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว143063
mod_vvisit_counterทั้งหมด1882314

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th