Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_17062565_111

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ รับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน วางแผนการการให้บริการของอาคารคุรุสัมมนาคาร(หอพัก) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ
 

reo6_15062565_001

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการดำเนินการักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ ของจังหวัดระนอง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ
 

reo6_14062565_001

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting โดย ท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
 

reo_6_13062565_001

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา จังหวัดระนอง โดยมีนายณรงค์ สกุลอ่อน นายอำเภอละอุ่น เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ขออนุญาตดำเนินโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียน (ม.1–ม.3)  จำนวน 74 คน ครูและบุคลากร จำนวน 15 คน
 

reo6_09062565_001

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาระหว่างประชาชนและภาครัฐ และการคัดเลือกแกนนำประชาชนจิตอาสาที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ. ศอญ. จอส. พระราชทาน เป็นประธานการประชุม ณ ศอ.จอส.พระราชทาน
 

reo6_08062565_003

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายจตุรภัทร พูลแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู/อาจารย์ ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และยกระดับสถานศึกษาที่มีความพร้อม ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com