Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_12062563_02วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ

 
reo6_12062563_01วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนหมิงซิน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายคำนึง โสตถิอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_11062563_06วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล โดยมี น.ส.อรอุมา ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_11062563_05วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน. อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมี นายคณาธิป บุญญารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอทุ่งหว้า และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_11062563_04วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวายศึกษาธิการจังหวัดพังงาและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ สพม.14 นายทรงศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
Reo6_11062563_03วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมารีรักพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นางสาวลัดดาวัลย์ ฮุงหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th