Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_08062565_002

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรอง เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ 1.ด้านบุคลากร 2. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ในแต่ละด้านครบทุกด้าน  โดยมีบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 

reo6_08062565_001

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม
 

reo6_07062565_001

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความเข้าใจและรับรู้กระบวนการดำเนินงาน บทบาทภารกิจขององค์กร และการพัฒนายกระดับโครงการกิจกรรมของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันอย่าเป็นเอกภาพตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สำนักงานเลขานุการคุรุสภาชั้น 3
 

reo6_06062565_222

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความเข้าใจและรับรู้กระบวนการดำเนินงาน บทบาทภารกิจขององค์กร และการพัฒนายกระดับโครงการกิจกรรมของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา  เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันอย่าเป็นเอกภาพตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สำนักงานเลขานุการคุรุสภาชั้น 3
 

reo6_06062565_333

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาวดวงกมล เอช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสรุขา หุตะจูฑะ (ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายจิรนันทน์ บุญเรือง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายเฉลิม จันทร์พงษ์(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ (เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 

reo6_06062565_111

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบ  มีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนฟรี 100% ปัจจุบันมี พระครูเมตตาภิรม ทวีสมาน เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership Schoo Project ระหว่างโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือพาราไดซ์กรุ๊ป และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ในการจัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com