Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_04022564_01วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.45 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สังกัด สช.พังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางธิดาพร  เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
S__3293200วันที่ 22 มกราคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
reo6_05012564ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และแนวทางแนวทางการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเมืองเมือง ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
 
reo6_16122563ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวคณิตา ประสาทศิลป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่น 2/2564 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
reo6_15122563ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวกัลยา เครือกนก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการชี้แจงและประสานแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดำเนินการผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
reo6_09122563วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์  นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ 
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th