Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จังหวัดสตูล
โดยมี นายสุบิน เล็งเจ๊ะ
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จ.สตูล และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_11062563_02วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จังหวัดสตูล  โดยมี นายสุบิน เล็งเจ๊ะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จ.สตูล และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_11062563_01วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมี นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พังงา นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_10062563_07วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัด สพม.13 โดยมีนายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ นายสุชีพ ขาวอ่อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้แทน สพม.13 คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
ันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูลสังกัด สพม.16
โดยมีนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการ สพม.16 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 reo6_10062563_06วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.  นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล สังกัด สพม.16 โดยมีนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการ สพม.16 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
102766530_260431218403739_132987997985760948_nวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
103501384_189039425745481_4065417242858508752_nวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๖ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลกานตราช อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัด สช.โดยมีนายสุนันท์ สุวรรณสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th