Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_31052565_111

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ โดยมีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
 

reo6_30052565_22_22

นายวินัย  ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565 ตามโครงการการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเลือกตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา เป็นตำบลทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือฯ ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอผลการส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนของตำบลเขาเขนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 9 คน (เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 6 คน อยู่ระหว่างตัดสินใจ จำนวน 1 คน และอยู่ระหว่างการประสานงาน จำนวน 2 คน) สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือฯ และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวารีริน ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา
 

reo6_30052565_111

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มฯ ร่วมพิธีการลงนาม MOUการสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา : Partnership School Project (ความร่วมมือโรงแรมในเครือข่ายกลุ่มเอคคอร์ สถานศึกษา 8 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการ) และประชุมพิจารณาร่างกรอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสกายฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
 

reo6_26052565_1111

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่บ้านเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พื้นที่ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตามโครงการการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ของตำบลเขาเขน โดยนายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา ประธานคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล มอบหมายให้นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน ปลัดอำเภอปลายพระยา และนายสุชาติ บุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน นำทีมคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่พบเด็กจำนวน 9 คน ผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ สามารถนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา (กศน.อำเภอปลายพระยา) จำนวน 6 คน อยู่ระหว่างการประสานงานเนื่องจากเด็กอยู่ต่างอำเภอ จำนวน 2 คน และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ จำนวน 1 คน  
 

reo6_25052565_333

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนองค์กร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมทั้งการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
 

reo6_24052565_222

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวฐิติมา สมเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเป็นคณะทำงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้รับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ นำโดยนางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ จากสถาบันพัฒนาพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตามฯ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com