Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_10062563วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายอดุลย์ มะมิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_10062563_01วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายพิเซษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมี นายอดิศร แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยมี นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_09062563_03วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โดยมี นายสุพล บุญธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_09062563_02วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.  นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  โดยมี นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดยมี นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเถอในจังหวัด และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_09062563_01วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  โดยมี นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเถอในจังหวัด และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกาวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th