Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_25052565_222

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ และวางแผนแนวทางการจัดนิทรรศการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ในหัวข้อทรัพยากรไทย ผ่านระบบ Google Meet โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 2 จังหวัด คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อเป็นผู้แทนในการจัดนิทรรศการ
 

reo6_25052565_111_1

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และเสริมสร้างความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
 

reo6_24052565_111

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” โดยมีประเด็นเสวนา 2 ประเด็นคือ 1) ปัญหาทางการศึกษาและสถานการณ์ที่กระทบต่อการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2) ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ที่จะนำไปเป็นกรอบในการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาพบริบทพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6  เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยาย ผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย สภาการศึกษาจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 

reo6_23052565_11

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวารีริน ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการสำรวจประชากรวัยเรียนตำบลเขาเขน พบมีเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน และกำหนดส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่บ้านเด็กเพื่อดูสภาพปัญหา ความต้องการพื้นฐาน และแนวทางการนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวมถึงกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 

reo6_18052565_002

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมนี้ได้วางแผนการเปิดให้บริการห้องพัก อาคารคุรุสัมมนาคารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 

reo6_18052565_001

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA) และการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Vide Conference (Zoom) โดยท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com