Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) จังหวัดตรัง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1โดยมี ดร.วีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และรับทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบและสามารถให้บริการต่อประชาชน ตามภารกิจที่กฏหมายกำหนด
 
reo6_08062563_02วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัด สพม.13 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.13 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวง ร.9) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 
reo6_03062563_01วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 
reo6_20200307วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและครู สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th