Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
reo6_13112562วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ร่วมงานประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยภาคธุรกิจและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.45น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตรตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ บริเวณลำรางสาธารณะ แยกคลองท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี
 
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 เพื่อสรุป วิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ 4 และ 5) และจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 รวมถึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในปีงบประมาณถัดไป ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 

reo7_04092562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษ ที่ 21" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน310 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนุบสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล และมีการนำเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง ตามโครงการ TFE (Teams For Education) และนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) ที่มีการขยายผล ต่อยอดผลงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

 
วันที่ 2กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ท่านสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2935
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4606
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้22655
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว35961
mod_vvisit_counterเดือนนี้43364
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว148651
mod_vvisit_counterทั้งหมด2835019

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th