Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่  โดยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายประยุทธ ละม้ายแข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสตูล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันได้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ณ ศากลางจังหวัดภูเก็ต
 
ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านลำทับ สังกัด สพป.กระบี่ 2) โรงเรียนบ้านทรายขาว สังกัด สพป.กระบี่ 3) โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 และ 4) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) สังกัด อปท.จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมจริง อินทรักเดช ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.กระบี่ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้แทนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดกระบี่ นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด จังหวัดตรัง นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และมีนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

 

ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ ของจังหวัดในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกาาะิการภาค 6 (จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) ตามโครงการ TFE (Team For Education)  เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานในกิจกรรม ขั้นตอนต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ด้วยดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศ...ึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" ครั้งที่ 8/2562 โดยกำหนดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทำงานร่วมกัน และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ว่าราชารจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ โรงแรมดาราภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 

ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์การศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณ รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกานดา ศรีวะปะ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ณ ห้องประชุมทับทิม 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 121 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1653
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4601
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1653
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว32535
mod_vvisit_counterเดือนนี้116458
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว136161
mod_vvisit_counterทั้งหมด2612290

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th