Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
13102563.0303วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดภูเก็ต
 
reo6_08102563วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งบุคลากรนายวัชรินทร์ มีบุญ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ด้วยความยินดียิ่ง
 
10.012.0121222วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน /โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งรับทราบปัญหา /อุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
789.32วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี" โดยการบูรณาการ 3 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมการนำเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเครือข่ายที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) และการนำเสนอการขยายผลแนวทางและสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการทั้ง 3 โครงการ จากสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
S__24584197วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ โรงแรม ไอดี เรสซิเด้น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
pageวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณป่าชายเลนคลองมุดง บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th