Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_20200227morning
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_20200225วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานศึกษธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ   ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยากรได้แก่ อาจารย์อัจฉรา  รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามกระบวนการ และวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป  ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย   ศึกษาธิการจังหวัด,  ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน, และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6รวมทิ้งสิ้น 50 คน
 
reo6_20200224_904วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.  ศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ คลองมุดง บ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
 
reo6_20200224วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสพป.สตูล ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมีนางสาวโสภา พันกาแต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_20200221วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสพป.สตูล ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3โดยมีนางสาวโสภา พันกาแต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 

reo6_20200220_afternoonวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดสพม.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายดำ หมาดสมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคาร นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 114 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th