Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_27062565_222

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเฉลิม เรืองทองเมือง (ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายเรวัต มะสุวรรณ (ผู้แทนต้นสังกัด) นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ (ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางปิยวรรณ ตันติธนอมร (เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล โดยมีบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 

reo6_27062565_111

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบาย ด้านการแก้ไขปัญหาความถดถอยของการศึกษาในภาวะโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาวะการถดถอยด้านการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 

reo6_25062565_111

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นวศ.ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ นวศ.ชช.  และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 35 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ
 

reo6_24062565_555

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นวศ.ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ นวศ.ชช.  และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 13.30 น. ณ ร.ร.เยาววิทย์ ต.เหมาะ อ.กะปง เวลา 14.30 น. ณ ร.ร.บ้านบางกรัก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า และเวลา 15.30 น. ณ ร.ร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ
 

reo6_24062565_222

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอาริสา กาดำ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับติดตามการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทรฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานและคัดเลือกสถานศึกษานำร่องโครงการ ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่องในจังหวัดระนอง  ซึ่งมีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 2 โรงเรียน สังกัด สพม. 1 โรงเรียน สังกัด สช. 1 โรงเรียน สังกัด สอศ.1 โรงเรียน และสังกัด กศน.1 โรงเรียนณ ห้องประชุมโรงแรมหญ้าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางอรัญญา อินอ่อน เป็นประธานในพิธี
 

reo6_24062565_111

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.บ้านบางหลาม ต.คลองเคียน  เวลา 09.30 น. ณ ร.ร.บ้านลำวะ ต.ถ้ำ เวลา 10.30 น. ณ ร.ร.บ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) ต.กระโสม และ วษท.พังงา ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com