Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
224488วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมี นางยูรีย๊ะ บิสนุม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล   นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข   และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมี นายอาบีดีน องศารา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
1วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมี นายอาบีดีน องศารา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00  น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายดาลัน นุงอาหลีศึกษาธิการจังหวัดสตูล   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน สตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา  พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
pageวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00  น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน สตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
ACD5E9EA-FD31-4E82-9143-4970A5097C74วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรสำนักศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
3072563-1วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการบำนาญเข้าร่วมปรึกษาหารือ และวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
ศธภ.6 จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายพัฒนา พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชี้แจ้งแนวทางและประสานปฎิทินการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 บนพื้นฐานการทำงานวิถีใหม่ New normal โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสมพร  ฉั่วสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
020763วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งแนวทางและประสานปฏิทินการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 บนพื้นฐานการทำงานวิถีใหม่ New normal โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสมพร  ฉั่วสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th