Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
dsc03694_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553  และได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้แก่ข้าราชการทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 
dscf6053_resizeวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553 รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทศพร เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชการการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต (นางสาวฉายนภา  หนูจีนเส้ง  นางสาวนิชนันท์  เลอศักดิ์อนุสรณ์) เป็นผู้ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ

 
dsc03679_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนางชวาลา หลบหลีกพาล  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สบย.10 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย : กิจกรรม ICT ในศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2553  นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุรภาพ  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2  โครงการจัดตั้ง กศน.ตำบล เป็นต้น ซึ่งพบว่า การรดำเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี บรรลุตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างไร พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา ครู อาจารย์และชุมชนด้วย เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2553

สมพร  ฉั่วสกุล  รายงาน/ภาพ

 
100_7958__resizegifบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอะเดรียติก กทม. และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์ที่ตรงกัน และลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งสามารถนำผลไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพัฒนาข้าราชการต่อไป

 นฤมล นำจันทร์ รายงาน/ภัทรนันทน์ นาควิจิตร ภาพถ่าย

 
dsc04080_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว และ นางกัลยา  เพ็ชรหึง ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดตรัง และกระบี่  ระหว่างวันที่  28 –  มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 ผลการตรวจราชการโดยภาพรวมพบว่า การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของการตรวจราชการแบบบูรณาการ หน่วยงานทุกสังกัดได้นำข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในรอบที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ส่วนการตรวจราชการนโยบายสำคัญเร่งด่วน เช่น โครงการเรียนฟรี เรียนดี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ ทุกสถานศึกษาได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนใด ๆ สำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) สถานศึกษาทุกสังกัดกำลังเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ  

กัลยา  เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ

 
dsc04109_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดภูเก็ต และพังงา  ระหว่างวันที่  22 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2553   โดยมีนายจำลอง สวนคุณานนท์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ  ผู้อำนวยการ กศน. กรรมการและเลขานุการ การติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด    นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  และคณะข้าราชการ สบย.10 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชุมพล  ศรีสังข์
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5237
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7743
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้19591
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว36178
mod_vvisit_counterเดือนนี้78069
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว139508
mod_vvisit_counterทั้งหมด2004922

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th