Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ซึ่งโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554  ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว และนางศิรดา จันทร์เดิม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-1 และ กทม. ระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอุดรโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านสมรรถนะการประสานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพลังความร่วมมือในการบูรณาการการจัดการศึกษา

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2554ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าฟังสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล(โครงการ กบค.สัญจร) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ให้กับข้าราชการในแต่ละสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ มากยิ่งขึ้น 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th