Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

ภาพกิจกรรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 502/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554  นำทีมโดย นายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร  ฉั่วสกุล) ได้เดินทางลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2554เพื่อทราบสภาพทั่วไปตลอดจนการรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วว่ายังรักษามาตรฐานเดิมอยู่หรือไม

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ภาพ

 

ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10  งานชุมนุมยุวกาชาดระดับประเทศ ประจำปี 2554   นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 250 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2554 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  การจัดงานครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จำนวน 6,700 คน ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด , กิจกรรมสุขภาพ , กิจกรรมสัมพันธภาพ , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง , กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมต่างๆ  มีความหลากหลาย ล้วนแต่เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ยุวกาชาด ซึ่งเป็นเยาวชนและอนาคตของชาติได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนตามหลักการและวิธีการของยุวกาชาดต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ  

 

76767นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม  2554 ณ โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สบย.1-12 และกทม.

นางสาวกานดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ

 

DSC04238881สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวกานดา ชูแก้ว  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบย.10 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสารสนเทศจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม  2554 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก  เพื่อนำข้อมูลตัวชี้วัดหลักทางการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สบย.1-สบย.12 และกทม. ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา (ROC)

กานดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ

 

15นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกัลยา  ทารักษ์  เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 3  และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต       พบปะกับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 นายกิจสุวัฒน์   หงส์เจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และกทม. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ในภาพรวมระดับประเทศ  โดยมีคณะทำงานจาก สบย.1 – 12 และ กทม. เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

         ภภริญ ใจเขียว  รายงาน/ภาพ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th