Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

DSC0371777นายสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมพร  ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หน.กลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ นางสาวกัลยา  ทารักษ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ และนางสาวกานดา  ชูแก้ว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบย.10 ออกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 3 และการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม...

 

DSC01684_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ผลปรากฏว่า นางสาวชนิกานต์ อังกาบแก้ว และนางสาวฉายนภา หนูจีนเส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้คะแนนสูงสุดและเป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสต์ฯ ที่ 10 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นฤมล นำจันทร์ รายงาน

 

DSC06556_resizeผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1670 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 11:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประมวลภาพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันจัดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีนางวิภา จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา    และนางกัลยา  เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  สบย. 10   เข้าร่วมการสัมมนา  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม  2554  ณ   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค  กรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานรวมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/พัฒศักดิ์  สกุลพันธ์  ภาพ

 

DSC06380ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกาาที่ 10 พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยมี นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ปัญญา วันแรก ภาพ

 

ภาพกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ    พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ และเข้ารับฟังปาฐกถาธรรม เรื่อง หลักการบริหารจัดการที่ดีและการนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดย พระครูประคุณสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี มีความตระหนักในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีมและมีความสมัครสมานสามัคคี บังเกิดผลดีต่อหน่วยงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th