Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

ประมวลภาพนายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามและการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานในสังกัด สป.(คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  และได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังความคิดเห็น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรของ สบย.๑๐ จังหวัดภูเก็ต สบย.๑๑ จังหวัดสงขลา และสบย.๑๒ จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้น 39  คน

ภภริญ  ใจเขียว  รายงาน  /  ธนภคมน อุปถัมภ์ ภาพ

 

ภาพกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการและบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมต้อนรับและรับทราบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

นายเจน  แผลงเดชา  รางาน / วิทูร  ทวีปรีดา ภาพ

 

ภาพกิจกรรมในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่  10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 5 จังหวัดคือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและตรัง ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554   ในวันที่  14  มิถุนายน  2554   ณ  โรงแรมเพิร์ล   อ.เมือง  จ.ภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรจาก สบย.10 เข้าร่วมประชุม จำนวน  36  คน

ตวงเพชร์  คงแก้ว  ภาพ/รายงาน

 

ภาพกิจกรรมกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา  สบย.10  ได้จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน  จังหวัดภูเก็ต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  สบย.10  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 10  ท่าน  เป็นครูผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาที่เป็น Best Practice  ประกอบด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  สตรีภูเก็ต  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  กะทู้วิทยา  อนุบาลภูเก็ต  วิชิตสงคราม  ถลางพระนางสร้าง  วัดเทพนิมิตร  และบ้านสะปำ

ศศิรัตน์  ธนพันธ์พานิช  ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th