Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
dsc04080_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว และ นางกัลยา  เพ็ชรหึง ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดตรัง และกระบี่  ระหว่างวันที่  28 –  มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 ผลการตรวจราชการโดยภาพรวมพบว่า การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของการตรวจราชการแบบบูรณาการ หน่วยงานทุกสังกัดได้นำข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในรอบที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ส่วนการตรวจราชการนโยบายสำคัญเร่งด่วน เช่น โครงการเรียนฟรี เรียนดี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ ทุกสถานศึกษาได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนใด ๆ สำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) สถานศึกษาทุกสังกัดกำลังเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ  

กัลยา  เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ

 
dsc04109_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดภูเก็ต และพังงา  ระหว่างวันที่  22 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2553   โดยมีนายจำลอง สวนคุณานนท์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ  ผู้อำนวยการ กศน. กรรมการและเลขานุการ การติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด    นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  และคณะข้าราชการ สบย.10 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ

 
dsc03843_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน  หลักสูตร 60 ชั่วโมง  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักงาน ฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจะจัดฝึกอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.  ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน จึงได้เรียนเชิญบุคลากรของ สพท. ภูเก็ต และ สกสค. เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี Miss Joyce Madbak Meiki  ครูชาวต่างประเทศ   จากโรงเรียนศิริปัญญา หรือ Earth Language Training Centre  โดยบรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  

กัลยา เพ็ชรหึง  ผู้ประสานงานโครงการ  รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dsc09475_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และนางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร เป็นประธาน เพื่่อนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2553-2556 รวมทั้งร่วมให้ข้อเสนอในการจัดทำแผนวทางและประสานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

นางญาดา  วงศ์ดาว   รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dscf5732_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันท่ 9 มิถุนายน 2553 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โดยได้กราบนมัสการพระอาจารย์จากวัดนิมมานรดี และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ สร้างสุข สนุกกับงาน

สุคนธ์  ใจเขียว รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ

 

dsc_0181_resizeนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีบางทอง" ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรรมการหมู่บ้านบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  โดยมีนางวิภา  จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ จาก สบย.10 เป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทูร  ทวีปรีดา   รายงาน/ถ่ายภาพ

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th