# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 107 076212229 ต่อ 102
2 นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 107 076212229 ต่อ 102
3 นางสาวน้ำฝน อินดู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 076212229 076222800 ต่อ 107 076212229 ต่อ 102