# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางภภริญ ใจเขียว ผอ.กลุ่มอำนวยการ 076212229 076222800 ต่อ 101 076222800 ต่อ 102
2 นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 107 076212229 ต่อ 102
3 นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 107 076212229 ต่อ 102
4 นางสาวน้ำฝน อินดู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 076212229 076222800 ต่อ 101 076212229 ต่อ 102