# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 105 076212229 ต่อ 102
2 นางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 076212229 076222800 ต่อ 105 076212229 ต่อ 105
3 นางสาวอัญชิสา แก้วจำนงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 076212229 076222800 ต่อ 105 076212229 ต่อ 102
4 นางกานดา ศรีวะปะ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 076212229 076222800 ต่อ 101 076222800 ต่อ 102