# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 076212229 076222800 076222800 ต่อ 103 Fax. ต่อ 102