# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางณัฐมา เอกทวัวัฒนเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 076222800 ต่อ 102
2 น.ส.สมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 076212229 076222800 076222800 ต่อ 102