# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางณัฐมา เอกทวัวัฒนเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 108 076222800 ต่อ 102
2 นายวัชรินทร์ มีบุญ นิติกร ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ 076212229 076222800 ต่อ 108 076212229 ต่อ 102
3 นางสุขเกษม รักแต่งาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 076212229 076222800 ต่อ 108 076212229 ต่อ 108