นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6

ติดต่อ
โทรศัพท์: 076212229 076222800
แฟกซ์: 076222800 ต่อ 102
http://www.reo6.moe.go.th

ข้อมูล: ประวัติผู้บริหาร
ผู้บริหาร นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 5
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติการรับราชการ
29 มิ.ย. 2533 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง. อ.1 ระดับ 3
30 ก.ย. 2539 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
27 พ.ย. 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
1 ก.ย. 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
1 ส.ค. 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
22 ก.ย. 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 ก.พ. 2550 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4 พ.ย 2558 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
23 พ.ค. 2560 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด
6 มี.ค. 2563 –ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6